امکانی برای نقد علوم سیاسی موجود و گشودن افقی نو پیش‌روی دانش سیاست در ایران

بحران کرونا و تنگناهای علم سیاست مدرن

امروزه ما با وضعیت بحرانی به نام کرونا ویروس مواجهیم. این وضعیت، از مرحله اپیدمیک عبور کرده و هم‌اکنون به یک وضعیت پاندمیک رسیده است. اندیشمندان مختلفی از خاستگاه‌های دانشی متفاوتی تاکنون نسبت به این وضعیت اتخاذ موضع کرده‌اند. فلسفه سیاسی نیز از این مساله مستثنا نبوده است.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 08 اردیبهشت 1399 در 02:10

در کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «جایگاه وحی در فلسفه سیاسی» مطرح شد

مسأله مهم کشور عدم توجه به فلسفه سیاسی است

نشست «جایگاه وحی در فلسفه سیاسی» سومین جلسه از جلسات مشترک «نقد ایده علمی علوم‌سیاسی» است که در «فرهیختگان» به چاپ می‌رسد.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 05 آذر 1398 در 10:36

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار