محمد عبداللهی:

سیاست تحدید نسل خطری بزرگ‌تر از جنگ و تحریم

باید دولت و مجلس به خود بیایند و از نابودی سرمایه انسانی کشور جلوگیری کنند. مجلس فشل دهم که به پایان رسید، توقع داریم مجلس جدید طرح جمعیت را از کمیسیون‌‌ها بیرون بکشد و به قانون تبدیل کند.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 01 خرداد 1399 در 02:40

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار