چرا جامعه‌شناسان ایرانی به بعضی مسائل اجتماعی فراگیر و جدی بی‌توجهند

گزینشگریِ جامعه‌ناشناسانه

متاسفانه علم جامعه‌شناسی توسط متولیان آن در ایران، مظلوم واقع شده و مورد ستم است. اینها اگر نخواهند نگاه خود را تغییر دهند و اصلاح کنند، ما همچنان سیر قهقرایی جامعه‌شناسی در ایران را شاهد خواهیم بود.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 24 مهر 1399 در 11:33

پاسخی به احمد زیدآبادی و روایت مورد اشاره او

دیده نادیده پنداشته

نگارنده ضمن نقل یادداشت وی سعی خواهم کرد، پاسخی برای این پرسش ارائه دهم. تمام سخن اینکه فرق است میان نادیده و نادیده پنداشتن. دیده نشدن سخنی لزوما به‌معنای نادیده انگاشتن نیست. فرضا هم که سخنی نادیده باشد، ولی چنین نیست که نادیده بماند، بلکه اگر دیده شود، چون گوهر بر دیده گذاریم. امید که این پاسخ مقبول ایشان و اهل‌نظر باشد.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 01 تیر 1399 در 10:50

علوم‌انسانی، ناکارآمدی و احساس بیهودگی؛ قسمت سوم و پایانی

متوقعان تشویق و قدردانی

مفروض گفتار حاضر این است که در موقعیت بحرانی کروناویروس، جامعه ایرانی با موج دوم کرونا درگیر است. در این موج، چالش‌هایی که کرونا در حوزه فرهنگی و اجتماعی پدید آورده است، معطوف به تجربه‌زیسته مدرن است. در این فصل، علوم انسانی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 06 خرداد 1399 در 15:37

نقدِ تحلیل انتقادی دکتر احمد حسینی بر یادداشت دکتر داود مهدوی‌زادگان

مصرف و مصادره‌به‌مطلوب در مدرن‌خواهیِ ایرانی

حسینی نوشته‌ است که فاضلی از موج اول فرهنگی کرونا گذشته و به موج دوم نیز پرداخته است بلکه در موج دوم از پیشتازان نیز بوده است. مهدوی‌زادگان نیز این نکته را رد نکرده بلکه اثبات نیز کرده است اما به مطلب مهم‌تری نیز اشاره دارد و آن اینکه رویکرد ایدئولوژیک مدرن‌خواهان، من‌جمله فاضلی، مانع از آن است که در این نقد و نقادی‌شان جدی باشند.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 22 اردیبهشت 1399 در 05:00

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

tick