امکانی برای نقد علوم سیاسی موجود و گشودن افقی نو پیش‌روی دانش سیاست در ایران

بحران کرونا و تنگناهای علم سیاست مدرن

امروزه ما با وضعیت بحرانی به نام کرونا ویروس مواجهیم. این وضعیت، از مرحله اپیدمیک عبور کرده و هم‌اکنون به یک وضعیت پاندمیک رسیده است. اندیشمندان مختلفی از خاستگاه‌های دانشی متفاوتی تاکنون نسبت به این وضعیت اتخاذ موضع کرده‌اند. فلسفه سیاسی نیز از این مساله مستثنا نبوده است.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 08 اردیبهشت 1399 در 02:10

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار