محمدتقی فهیم:

مردی که قدر خود را می‌دانست

شافعی در «تنها مدرس» تلاش مضاعفی به کار برده تا به کنه دیدگاه‌های سید نقب بزند و در این رویکرد مرزبندی او با حکومت‌های وقت، از قاجار تا رضاشاه، را بسیط و به وضوح تبیین و در کشمکش با رقیبان سیاسی‌اش تصویر و داستانی می‌کند.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 24 آذر 1398 در 11:30

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار