ایران پرتاب ماهواره «ظفر» با ماهواره‌بر «سیمرغ» را آزمایش کرد

سیمرغ بلورین دانش روی شانه‌های ایران

باوجود همه این مسائل ماهواره ظفر روزگذشته بر دوش ماهواره‌بر سیمرغ سوار شد تا با کمک این ماهواره‌بر به ارتفاع 90کیلومتری برسد و بعد از آن تا ارتفاع 530کیلومتری بالا برود. اما درنهایت نتوانست در مدار موردنظر قرار بگیرد.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 21 بهمن 1398 در 02:37

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

دنیای پساکرونا، تکرار تاریخ یا رخدادی نو در نظم جهانی: آمریکا در راه افول یا طلوع دوباره؟

نگاهی از منظر سیاست‌گذاری علم و فناوری

عاطفه جعفری:

ارتداد اقلیت

محمدصادق علیزاده:

روضه‌خوانی برای «ارتداد»

مصطفی وثوق کیا:

علیه خواص

محمد زعیم‌زاده:

دولت در تعقیب بحران

سید‌مهدی موسوی‌تبار:

عصری که جدید نبود

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار