چرا ابلاغ «اکمال دین و اتمام نعمت» از عرفه تا غدیر خم به تاخیر افتاد

آن حجی که به غدیرخم ختم شـد

هر قدر زمان می‌گذرد دغدغه استمرار حکمرانی اسلامی، آن‌گونه که مرضی خداوند متعال باشد، در وجود مبارک رسول خدا(ص) بیشتر می‌شود. این نگرانی فقط از طریق تعیین جانشین از سوی خدا، رفع شدنی است و به‌همین‌خاطر، از همان آغاز دعوت عمومی، با برگزاری مجلس انذار عشیره اعلام شد.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 20 مرداد 1399 در 13:42

پاسخی به احمد زیدآبادی و روایت مورد اشاره او

دیده نادیده پنداشته

نگارنده ضمن نقل یادداشت وی سعی خواهم کرد، پاسخی برای این پرسش ارائه دهم. تمام سخن اینکه فرق است میان نادیده و نادیده پنداشتن. دیده نشدن سخنی لزوما به‌معنای نادیده انگاشتن نیست. فرضا هم که سخنی نادیده باشد، ولی چنین نیست که نادیده بماند، بلکه اگر دیده شود، چون گوهر بر دیده گذاریم. امید که این پاسخ مقبول ایشان و اهل‌نظر باشد.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 01 تیر 1399 در 10:50

موج دوم کرونایی در ایران (بخش دوم)

علوم انسانی؛ ناکارآمدی و احساس بیهودگی (قسمت دوم)

اصحاب علوم‌انسانی و اجتماعی نتوانستند وقوع فاجعه‌ای ویرانگر را پیش‌بینی و پیشگیری کنند. هشدارهایشان هم درحین وقوع بحران است و به‌دلیل فقدان پروتکل‌های فرهنگی، چندان هم جدی گرفته نمی‌شود. در این ‌صورت، چگونه است که اینان می‌توانند درباره شرایط پساکرونایی سخن بگویند.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 29 اردیبهشت 1399 در 10:45

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار