مهرداد نصرتی:

بازآفرینی مفهوم تازه

مفهوم تاز‌ه ای که ارتش از رزمایش ارائه داد، شبیه رزمایش‌‌های نظامی، تاریخ شروع مشخصی داشته اما برخلاف مانور‌های نظامی، تاریخی برای واپسین روز آن انتخاب نشده است. این رزمایش ها، تا هر موقع که سلامت جامعه و تک تک آحاد آن به طور کامل حاصل نشده باشد، ادامه دارد.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 24 شهریور 1399 در 09:32

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار