محسن اسماعیلی:

آخرین درس از آخرین پیامبر

او برترین مخلوق و علت خلقت بود، ولی درهمان حال کرامت هیچ بشری را نادیده نمی‌گرفت؛ با ضعیف‌ترین‌ها نشست و برخاست داشت، از گمنام‌ترین‌ها دلجویی می‌کرد و پایمال کردن حق هیچ‌کس را برنمی‌تافت؛ به‌ویژه کسانی که فریادشان به‌جایی نمی‌رسید و تضییع حقوق آنها هزینه‌ای در برنداشت.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 24 مهر 1399 در 09:05

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار