جلال، از نسل تضادها

شاید بتوان گفت مهم‌ترین دستاورد جلال، کم‌کردن فاصله میان روشنفکران مدرن و روحانیون و ایجاد زمینه برای اتحاد آنها در مقابل حکومت استبدادی شاه و اصالت‌دادن به مبارزه با غرب است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 18 شهریور 1399 در 08:49

سابقه کهن اسلام در چین در گفت‌وگو با سیدامیرحسین اصغری

موحدان جهان متحد شوید

فکر نکنید افراط‌گرایان کم طرفدار دارند، مخصوصا نژادپرستان ممکن است طرفداران زیادی داشته باشند ولی راه چاره بشریت در این زندگی که در کره‌زمین دارد و در این وضع کنونی، نه از طریق نفرت بلکه از مسیر تفاهم ادیان و نزدیک شدن پیروان ادیان به هم می‌گذرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 23 بهمن 1398 در 23:14

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار