تلاش‌های مرکز الگو در باب مباحث نظری و معیارهای عدالت، در سند الگوی پایه منعکس نشده است

غفلت از عدالت اقتصادی

در این نوشتار، هفت نقد رویکردی نسبت به بخش تدابیر سند الگوی پایه ارائه می‌شود که امید می‌رود با توجه به تجارب توسعه‌ای و پیچیدگی ارائه یک سند حکمرانی، راهگشای سیاستگذاران باشد.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 27 مهر 1399 در 00:08

برآورد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران

نمره عدالت به تک‌ماده هم نمی‌رسد!

نتایج تحقیق نشان می‌دهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (که براساس این تحقیق مشتمل بر 134 سنجه در 17 بخش است)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده تا آنجا که نمره کل از 10 همواره نزدیک و کمتر از پنج برآورد شده و همچنین روند نزولی ملایمی داشته است.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 26 شهریور 1399 در 13:00

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار