• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
محمدجواد رودگر:

اذا علمت فاعمل

معنویت عاشورائی در آموزه‌های حسینی: بخش اول

معنویت در فضای فرهنگ وحیانی و جغرافیای معارف اسلامی از مفهوم مقومی به ‌نام «غیب» برخوردار است که موطن حیات معنوی را «عالم باطن» و «جهانِ غیب» و «غیبِ جهان» قرار می‌دهد.

به گزارش «فرهیختگان»، محمدجواد رودگر، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: معنویت در فضای فرهنگ وحیانی و جغرافیای معارف اسلامی از مفهوم مقومی به ‌نام «غیب» برخوردار است که موطن حیات معنوی را «عالم باطن» و «جهانِ غیب» و «غیبِ جهان» قرار می‌دهد، غیب و باطنی که احاطه به شهادت و ظاهر داشته و در ظاهر جلوه‌گری دارد یعنی معنویتی ایده‌آلیستی، اتوپیایی یا انتزاعی و آسمانی محض نیست، بلکه معنویتی است متناظر به واقعیت انضمامی و عینیت‌یابنده در زمین. بدین‌سان معنویت از سه ضلع: اعتقاد راسخ به خدا، ارتباط مستمر با خدا و عمل و کنشگری‌های خداباورانه برخوردار است و بر دو پایه درونی (فطرت و عقل که رابطه متقابل دیالکتیکی دارند) و بیرونی (شریعت و نبوت و امامت که نقشه راه معنویت همه‌جانبه را تبیین و ترسیم می‌کنند) استوار است. در معنویت عاشورایی «حق و تکلیف» به‌صورت نظام‌یافته حضور بالفعل و فعال دارند تا معنویت پویا و پایا، ناظر به حق‌الله، حق‌النفس و حق‌الناس تجلی یابند. (1)

در معنویت عاشورایی، سالک و رونده، گاه در عالم ظاهر سفر می‌کند و از مکانی –که مبدأ است- طی