• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 1
  • 0
محمدرضاشرفی‌خبوشان:

جست‌وجو در امر شگفت

نگرانی تحریف تاریخ برمی‌گردد به‌انتظارمان از نویسنده. اگر ما از نویسنده انتظار داشته باشیم همان برداشتی را از اثرات امر شگفت تاریخی و حال‌وهوای اشخاص داستان داشته باشد که موردنظر تاریخ است یا موردنظر ماست، جایی برای تخیل نویسنده نمی‌ماند.

  به گزارش «فرهیختگان»، محمدرضاشرفی‌خبوشان، نویسنده طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: داستان‌نویس برای داستانش موضوعی لازم دارد، ایده‌ای داستانی لازم دارد و طرحی که براساس آن داستان خود را بنویسد. سخن گفتن درمورد اینکه تا چه حد در ادبیات داستانی‌مان سراغ موضوع مشروطه رفته‌ایم، نیازمند این است که ابتدا مشخص کنیم برای یک داستان‌نویس موضوع مقدم است، ایده مقدم است یا طرح داستانی؟

 به‌نظر می‌رسد برای نوشتن یک داستان، ابتدا ایده است که سراغ نویسنده می‌رود. نمی‌شود تصور کرد که ابتدا نویسنده موضوعی را درنظر بگیرد و برای آن به‌دنبال ایده بگردد. مگر اینکه نویسنده مجبور باشد یا مجبورش کنیم براساس موضوعی که برایش مشخص کرده‌ایم، د