بازاندیشی هویت مرکز الگو

حافظ از میان برخیز

هویت مرکز الگو باید از مفهوم «مرکزی برای تولید سند الگو» به مفهوم «مرکزی برای پرکردن خلأهای نهادی و شناختی پیشرفت» ارتقا یابد؛ که در این صورت سند الگو نیز به شکل موثر از درون توافق‌های راهبردی -که مرکز امکان آنها را فراهم می‌آورد- خواهد جوشید.
تقویم روزنامه فرهیختگان1399-07-28 - 10:01

محمدهادی زاهدی‌وفا استاد اقتصاد دانشگاه امام‌صادق(ع) تشریح کرد

جایگاه «نظریه پیشرفت» در تدوین الگوی ایرانی - اسلامی

استاد گروه اقتصاد نظری و رئیس سابق دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و همچنین عضو شورای عالی مرکز الگو در گفت‌وگو با ما الزامات تدوین الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت را بررسی کرده است .
تقویم روزنامه فرهیختگان1399-07-24 - 01:44

تلاش‌های مرکز الگو در باب مباحث نظری و معیارهای عدالت، در سند الگوی پایه منعکس نشده است

غفلت از عدالت اقتصادی

در این نوشتار، هفت نقد رویکردی نسبت به بخش تدابیر سند الگوی پایه ارائه می‌شود که امید می‌رود با توجه به تجارب توسعه‌ای و پیچیدگی ارائه یک سند حکمرانی، راهگشای سیاستگذاران باشد.
تقویم روزنامه فرهیختگان1399-07-27 - 00:08

در باب چالش‌ها و الزامات الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت

پایه‌های پل را محکم کنیم

در اوضاع فعلی کشور آنچه از خود الگو مهم‌تر است، باور همگانی نخبگان و مردم به برخورداری کشور از «یک الگوی نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌بخش و برخورداری از مجریان باورمند» است. به نظر می‌‌‌ ‌‌‌‌‌رسد پایداری این باور نیز در گرو مبارزه جدی با فساد، نقش‌‌‌‌‌آفرینی رسانه‌ها و گفتمان‌سازی صاحب‌نظران در موقعیت‌ها و مناسبت‌های مختلف برای دانشگاهیان، مدارس و مردم است.
تقویم روزنامه فرهیختگان1399-07-23 - 10:47

آفتاب توسعه در شرق چگونه تابان شد؟

درس‌های دلفی ژاپنی برای آینده‌نگاری جهانی

در برنامه دلفی ژاپنی دو تا سه‌هزار نفر از خبرگان مشارکت دارند و این افراد از بین نخبگان دولت و دانشگاه انتخاب می‌شوند. برای مشروعیت‌بخشی و تسهیل پذیرش مجموعه‌های اجرایی، اعضای حقوقی مختلفی نیز در این برنامه حضور دارند.
تقویم روزنامه فرهیختگان1399-07-22 - 11:13